วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์    โรงเรียนจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  ยิ้มง่าย  ไหว้สวย ร่ำรวยความดี  ชีวีพอเพียง

พันธกิจ (Mission)

      พันธกิจที่ ๑     ส่งเสริมครูบุคลากร  สามารถใช้การวิจัย และเทคโนโลยีสารสนเทศ   เป็นเครื่องมือในการ 

                             จัดการเรียนการสอน  เพื่อพัฒนาเป็นครูมืออาชีพ

 พันธกิจที่  ๒    ส่งเสริมครู  นักเรียนเป็นบุคคลอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม      สืบสาน

                         ความเป็นไทย  ภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถนำมาเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และอยู่อย่าง 

                         พอเพียง

 พันธกิจที่  ๓    พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ มีความรู้ตาม

                         มาตรฐานของชาติ

 พันธกิจที่  ๔     พัฒนาดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยระดมสรรพกำลังจากชุมชนและสังคม

 พันธกิจที่ ๕      พัฒนาระบบการนิเทศติดตามผล การปฏิบัติงานทุกระบบในสถานศึกษา

เป้าหมาย

        ๑.      ครูทุกคนผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และเป็นครูมืออาชีพ

        ๒.     สภาพแวดล้อมของโรงเรียนสวยงาม เอื้อต่อการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้หลากหลาย

 ทั้งในและนอกสถานศึกษา  มีความพอเพียง

        ๓.     นักเรียนมีความสามารถทางคณิตสาสตร์  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  งานอาชีพเทคโนโลยี 

ให้มีความรู้คู่คุณธรรม นำความรู้ ประสบการณ์ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อยู่ในสังคม

 อย่างมีความสุข  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

         ๔.     ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

          ๕.    จัดให้มีการนิเทศติดตามผล ทุกระยะในการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา  ประเมินตนเองเพื่อเข้าสู่

                  มาตรฐานการศึกษา

Comments